Diverse oversikter etter jakta 2013
Diverse oversikter etter jakta 2012
Felt elg 2004-2008
Felt elg 2009-2011
Beiteregistreringer 2004-2011
Sett-elg-utvikling østregionen
Kalv pr. ku i forhold til vekt og alder m.m.
Registrert avgang av hjortevilt utenom jakt